+48 502 332 236 fundacja@fozais.pl

O FUNDACJI

Przedstawiamy statutowy zakres działania fundacji w działalności non-profit oraz profit

RATOWANIE DZIEŁ SZTUKI

RESTAUROWANIE I KONSERWACJA

PRZYWRACANIE UŻYTECZNOŚCI

Fundacja pod nazwą „ Fundacja Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki”(FOZAiS), ustanowiono Aktem Notarialnym sporządzonym w dniu 15-01-2009 r., Repertorium A nr 891/2010 w Kancelarii Notarialnej : Wojciech Kamiński, Beata Baranowska – Seweryn Spółka Partnerska, ul. Ruska 3/4, 50-079 Wrocław

Działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami), oraz  STATUTU.

Fundacja działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej pod nr 0000347454. Fundacja działa od 22.02.2010.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie :

 1. Ochrony i rewitalizacji zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych, zamków, budowli rezydencjonalnych oraz innych obiektów zabytkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Dolnego Śląska.
 2. Ochrony i konserwacji dzieł sztuki
 3. Monitorowanie oraz bezinwazyjne udostępnianie obiektów zabytkowych
 4. Odtwarzanie historii i dziejów obiektów zabytkowych i dzieł sztuki
 5. Propagowanie i promowanie Dolnego Śląska jako wielkiego dziedzictwa kulturowego i dóbr narodowych polskich i europejskich
 6. Propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym oraz krzewienie wiedzy o zabytkach,
 7. Uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa kultury jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej,
 8. Informowanie społeczeństwa o stanie zachowania obiektów i przedmiotów zabytkowych, o podjętych staraniach i wysiłkach zmierzających do ich zabezpieczenia, oraz interweniowanie w wypadku zagrożenia obiektów zabytkowych,
 9. Działalność charytatywna
 10. Gromadzenie na stałe lub czasowe oryginałów lub kopii materiałów niezbędnych do realizacji ochrony i konserwacji dzieł sztuki
 11. Prowadzenia działalności w następujących obszarach społecznie użytecznych: oświata | służba zdrowia | osoby niepełnosprawne | bezrobocie | społeczeństwo obywatelskie
 12. Prowadzenie działalności obejmującej sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i elementów budowlanych, oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, prowadzenia inwestycji budowlanych oraz nadzoru nad nimi, wykonywania kosztorysów, ekspertyz, wycen, przeglądów, sprawdzania projektów budowlanych

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację w zakresie nieodpłatnym obejmuje:

 1. Nabywanie bądź przejmowanie obiektów historycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Dolnego Śląska w celu ich rewaloryzacji;
 2. Gromadzenie bibliografii i dokumentacji dotyczącej obiektów zabytkowych;
 3. Wydawanie publikacji drukiem oraz prezentacji multimedialnych związanych z celami statutowymi fundacji;
 4. Organizowanie konferencji, sympozjów, zjazdów analizujących występujące zagrożenia społeczne w obszarach objętych działalnością Fundacji bądź propagujące programy zwalczania takich zagrożeń;
 5. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych poprzez organizowanie i prowadzenie prac badawczych i studialnych, popieranie badań naukowych;

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana poprzez organizację i prowadzenie placówek wspierających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i pomoc społeczna

Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację w zakresie odpłatnym obejmuje:

 1. Monitorowanie i bezinwazyjne udostępnianie obiektów zabytkowych;
 2. Organizowanie i prowadzenie prac badawczych i studialnych;
 3. Konserwacje obiektów zabytkowych, dzieł sztuki, własnych i nie będących własnością Fundacji;
 4. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi;
 5. Wznoszenie budynków i obiektów budowlanych wraz z prowadzeniem prac wykończeniowych;
 6. Rozbiórka i burzenie budynków oraz pozostałych obiektów budowlanych;
 7. Prowadzenie inwestycji budowlanych : budowa fundamentów, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, osuszanie budynków i obiektów budowlanych, wiercenie szybów, montaż i wyginanie elementów stalowych, montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia, specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, roboty podpowierzchniowe, czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod;
 8. Organizowanie i prowadzenie szkół, szkoleń, seminariów i wykładów we wszystkich dziedzinach będących celami fundacji;
 9. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, koncertów, spotkań, wystaw i innych wydarzeń popularyzujących cel fundacji;
 10. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, pracowników służby zdrowia, pracowników ośrodków dla osób niepełnosprawnych, pracowników działających na rzecz zwalczania bezrobocia, pracowników organizacji działających na rzecz rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego – poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą;
Memeorandum | Historia i program

„ Fundacja Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki „ z siedzibą we Wrocławiu, prowadzi działania na terenie całej Polski, a w szczególności Dolnego Śląska współpracując z samorządami lokalnymi i osobami prywatnymi, zmierzając do pełnej rewitalizacji możliwie najliczniejszej liczby obiektów zabytkowych w celu przywrócenia ich dawnej świetności oraz stworzeniu w nich funkcji społecznie użytecznych.  

W celu pełniejszej realizacji celów statutowych połączyliśmy się z Fundacją Zamków i Rezydencji Dolnego Śląska, powstałą 02.10.2008 roku. Obie Fundacje połączyły się w wyniku czego Fundacja Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki przejęła wszelkie wszczęte sprawy i procedury stając się stroną wszelkich zadań. W chwili obecnej tj od początku 2013 r. po przygotowaniu niezbędnych dokumentów uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Od długiego czasu prowadzimy starania o umożliwienie i przekazanie nam obiektów do rewitalizacji i odbudowy. Przykładem może być „Gontyna ” na cmentarzu Nr 123 z I wojny światowej położonym w gminie Łużna w wyniku czego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wystąpił z propozycją opieki również nad całym cmentarzem. Kościół filialny pod wezwaniem „Niepokalanego Poczęcia NMP w Kuźniczysku”, na który podpisano umowę o współpracy w dniu 18 maja 2009 r. z Gminą Trzebnica (zawarta przez Fundację Zamków i Rezydencji Dolnego Śląska) w zakresie pełnej rewitalizacji kościoła NMP wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 478. Zamek Kreppelhof, na który spisano umowę użyczenia dnia 1 kwietnia 2011 r. z Gminą Miejską Kamienna Góra. Grunt z zasobów Gminy stanowiący działkę zabudowaną ruinami pałacu Kreppelhof o numerze geodezyjnym 49 obręb nr 3 o powierzchni 1,5829 ha położona w Kamiennej Górze przy ul. Zamkowej, której celem była rewitalizacja pozostałości obiektu pałacowego oraz przyległej do niej działki (alei, grobli itp.). Zespół Zamkowy wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 290, a przyległy park 527/J. Obecnie uzyskaliśmy notarialne prawo dysponowania nieruchomością zabudowaną – Zespołem Pałacowo – Parkowym w Wojciechowie, gm. Zagrodno. Z Gminą Zagrodno prowadzimy od dłuższego czasu rozmowy o współpracy i pomocy w zakresie odbudowy pozostałych części Zamku Grodziec i Podzamcza. Inne obiekty zabytkowe, o których rewitalizację prowadzimy starania oraz zwróciły się do nas osoby prywatne jak i samorządy lokalne to np. Założenie Pałacowo – Parkowe w Gałowie, Założenie Pałacowo-Parkowe w Stoszycach, Założenie Pałacowo – Parkowe w Zadzimiu, Głębowicach, Czerńczycach, Obiekty sakralne na terenie gm. Bolków i Bolesławiec, Paszowice, Cmentarze zabytkowe, Mury i fortyfikacje obronne. Gminy najbardziej zainteresowane współpracą z Fundacją, z którymi prowadzimy od dłuższego czasu rozmowy o możliwościach rewitalizacji obiektów to np.: Kamienna Góra, Paszowice, Bolków, Mściwojów, Sobótka, Środa Śląska, Zakliczyn, Jawor, Lubawka, Strzegom, Zagrodno. Nieustannie staramy się o pozyskanie środków od instytucji i osób prywatnych, które wspomogą nasze działania.

Wszelkie formy dofinansowania pomogłoby pokryć wstępne koszty prac, które planujemy wykonać w bieżącym okresie. Fundacja będąc organizacją „ NON PROFIT”, dokonuje wszelkich prac wyłącznie z pozyskanych środków.

W zamian za wsparcie proponujemy szereg działań o charakterze promocyjnym: umieszczenie reklam Darczyńców na rewitalizowanym obiekcie, wskazanie w kontaktach z mediami i na reklamach, plakatach, folderach oraz innych materiałach związanych z przedsięwzięciem, które planujemy wprowadzić na terenie Gmin, wszelkich danych Firm i osób wspierających nasze zamierzenia. Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas współuczestniczenie w przedsięwzięciach wraz z reklamą może być interesujące. Każda kwota jest cegiełką dołożoną w celu zachowania i ratowania Dziedzictwa Narodowego, a w tym wypadku unikatowych obiektów i założeń.

W chwili obecnej oczekujemy na zakończenie prac nad stroną internetową, która da pełniejszy obraz obecnych jak i planowanych zamierzeń wraz z informacjami o Fundacji.

Znajdzie się w niej obszerniejsza informacja dotycząca wykonywanych czynności projektowych, w tym pozyskiwania archiwaliów, inwentaryzacji, koncepcji i planowanych działań w Zamku Kreppelhof w Kamiennej Górze. Niedługo zakończymy prace i przy współpracy z samorządem lokalnym określimy docelową Centro twórczą funkcję obiektu. W sierpniu 2010 r. opracowaliśmy (nieodpłatnie) ekspertyzę techniczną dotyczącą możliwości rozbudowy, przebudowy, oraz zmiany sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne północnego skrzydła Klasztoru na Św. Krzyżu, a obecnie opracowujemy ekspertyzę techniczną stanu technicznego budynku Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Częstochowie dla potrzeb jego remontu kapitalnego.

Formułując propozycję współpracy wszelkim podmiotom opieramy się o Program Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego oraz Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” na lata 2004-2020, gdzie założono, że zasoby regionalnego dziedzictwa kulturowego są zasadniczym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się tożsamości regionalnej. Zasoby te określają i wyznaczają w dużym stopniu uwarunkowania rozwoju województwa, stanowiąc obciążenie ale i będąc szansą promocji. Dziedzictwo przeszłości to również podstawa budowania związków mieszkańców z regionem, scena ich życia codziennego. Zabytki to atrakcyjne miejsca przyciągające turystów do tej części Polski. Głównym celem sformułowania naszej propozycji jest kontynuowanie Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego, a w głównej mierze dążenie do znaczącej poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego Dolnego Śląska poprzez określenie warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych w zakresie leżącym w kompetencjach Fundacji oraz Organów Samorządów Lokalnych.

Przy formułowaniu Programu Opieki nad Zabytkami oparliśmy się na podstawie prawnej rozporządzenia wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami, który stanowi Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz.U.03.162.1568).

Zasadnicze cele programów Fundacji, są zbieżne z programem opieki nad zabytkami zawartym w art.87 ust.2 Ustawy, gdzie określono:

– włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,

– uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,

– zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,

– wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,

– podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,

– określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,

– podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

 

W ramach przyjętego przez Fundację kompleksowego programu, zakładając prawną możliwość przyjęliśmy w oparciu o Ustawę przykładowe formy ochrony zabytków:

 1. wpis do rejestru zabytków, który dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków; do rejestru zabytków (…) wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.

Do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku. (art. 9 ust.2 )

Zgodnie z art. 10. ust. 1 Ustawy do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę (art. 10 ust.2).

 1. uznanie za pomnik historii zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru lub parku kulturowego o szczególnej wartości dla kultury przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego;
 2. utworzenie parku kulturowego w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się pod względem krajobrazowym terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej;

Fundacja prowadzić będzie koordynację aby park kulturowy utworzony został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym na podstawie uchwał rad gmin po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków;

 1. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dotyczące w szczególności zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia; innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków oraz parków kulturowych; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 2. pełna rewitalizacja obiektów i obszarów bądź doprowadzenie do zachowania i zabezpieczenia trwałych ruin. W przypadku odbudowy obiektów, stworzenie programu funkcjonalno użytkowego w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Samorządem Lokalnym. Program funkcjonalny określamy w oparciu o uzgodnienia lokalne i przewidujemy na cele społecznie użyteczne bądź komercyjne, z których środki przeznaczamy na dalszą działalność statutową. Z przykładowych działań określonych w §7 Statutu Fundacji warto wymienić obszary, jak: oświata ze wszelkimi działaniami wspierającymi jej rozwój, służba zdrowia w pełnym zakresie( w tym również tworzenie nowych placówek jak domy spokojnej starości, rehabilitacyjne, sanatoryjne), osoby niepełnosprawne w tym prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji   programowych w tym zakresie; bezrobocie w tym prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez projektowanie, wprowadzanie i popierania innowacji programowych w tym zakresie; społeczeństwo obywatelskie w tym prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju samorządności, demokracji; krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez projektowanie, wprowadzanie i popierania innowacji programowych w tym zakresie;

Fundacja, mając na uwadze krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami ze zwierzchnictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyjęła pod względem merytorycznym określone zasady postępowania konserwatorskiego:

– zasada primum non nocere,

– zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości (materialnych i niematerialnych),

– zasada minimalnej niezbędnej ingerencji (powstrzymywania się od działań niekoniecznych),

– zasada, zgodnie z którą usuwać należy to (i tylko to), co na oryginał działa niszcząco,

– zasada czytelności i odróżnialności ingerencji,

– zasada odwracalności metod i materiałów,

– zasada wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie.

Zasady powyższe winny obowiązywać nie tylko konserwatorów zajmujących się technologiczną stroną restauracji dzieł sztuk, architektów lub urbanistów ale również pracowników urzędów konserwatorskich czy też pracowników samorządów, zwłaszcza w zakresie opiniowania i przekazywania obiektów na realizację programów i projektów związanych z ochroną zabytków.

Również w zakresie naszych działań uwzględniamy w oparciu o „Strategia Rozwoju Województwa do 2020 roku” opiekę i ochronę dziedzictwa kulturowego w sferze przestrzennej i społecznej.

Celem sfery przestrzennej jest zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego integracja z europejskimi obszarami wzrostu.

Ochrona dziedzictwa kulturowego, które obejmuje wsparcie dla poczynań związanych z ochroną oraz propagowaniem dziedzictwa kulturowego regionu i uwzględnieniem dorobku kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych oraz budowa sprawnego systemu budowy instytucjonalnej sprzyjającej takim inicjatywom.

Głównym celem sfery społecznej jest rozwijanie solidarności oraz postaw obywatelskich, twórczych i otwartych na świat.

Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury zwiększy aktywność społeczną w obszarze kultury. W ramach działania przewiduje się pełną inwentaryzację infrastruktury kultury oraz wypracowanie rozwiązań umożliwiających jej efektywne wykorzystanie m.in. poprzez tworzenie zachęt do szerszego włączania się społeczeństwa regionu w kreowanie oraz odbiór kultury. Na bazie tego działania przewiduje się realizację projektów nakierowanych na modernizację i uzupełnienie bazy kulturalnej na Dolnym Śląsku.

Przedmiotem działania jest inwentaryzacja dziedzictwa cywilizacyjnego regionu, budowa infrastruktury zapewniającej jego bezpieczeństwo, propagowanie go wśród mieszkańców oraz włączenie w programy kształcenia różnych typów szkół elementów wiedzy na ten temat.

Korzystając z powyższych kierunków i ustaleń zawartych w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego” i przede wszystkim w „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku” Program Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego będziemy prowadzić, animować i wspierać działania tak aby wypełnić treścią zdeterminowaną wielokulturowym i wielonarodowym dziedzictwem przeszłości regionu jego współczesną misję: pomostu oraz miejsca spotkań łączącego Polskę z Europą.

„ Fundacja Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki „ pragnie poinformować również, że do wspomnianego kompleksowego Programu Opieki nad Zabytkami niezbędne jest posiadanie przez Fundację prawnej możliwości dysponowania nieruchomościami zabytkowymi na cele programowe ( budowlane) w zakres których wchodzi możliwość występowania jako beneficjent przed organami administracji i urzędami o wszelkie zapewnienia, uzgodnienia, warunki, opinie i decyzje jak i w ostateczności o środki na pełną rewitalizację obiektów.

Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 3 pkt. 11ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane rozumie się tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Konieczność wykazania się tytułem do nieruchomości ma na celu administracyjno-prawną ochronę prawa własności oraz innych praw rzeczowych do nieruchomości, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32 § 4 , przytoczonej Ustawy – Prawo budowlane.

Wszelkie nasze działania realizowane będą z zachowaniem obowiązujących przepisów i rozporządzeń. Kontrolę nad Fundacją pełni Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Prezes Fundacji
mgr inż. arch. Janusz Janiszewski

Share This