+48 502 332 236 fundacja@fozais.pl
Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015

Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015

Przedstawiamy Państwu Ustawę o rzeczach znalezionych po zmianach z dnia 20 lutego 2015. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa określa: 1) obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego; 2) postępowanie w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru; 3) postępowanie z rzeczami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Art. 2. [Stosowanie przepisów do rzeczy porzuconych] Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły. Art. 3. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] Przepisów ustawy nie stosuje się do zabytków archeologicznych. Rozdział 2 Obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego Art. 4. [Wiedza o osobie uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej] 1. Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru. Przepis ust. 1 stosuje się do osoby, której rzecz została oddana na przechowanie zgodnie z przepisami ustawy (przechowujący). Art. 5. [Brak wiedzy na temat tożsamości osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej ] 1. Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta). Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę. Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności,o których mowa w art. 21 ust. 4, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej...